Tietoja takojasta

Takoja on antroposofinen kulttuurilehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1973. Takoja julkaisee laaja-alaisesti tieteitä, taiteita, uskontoa ja ihmisen henkistä kasvua käsitteleviä artikkeleita ja katsauksia. Myös taloutta ja politiikkaa käsittelevät tekstit ovat tervetulleita.
Ohjeet kirjoittajille

Toimitus ottaa mielellään vastaan käsikirjoituksia tai artikkeli-ideoita. Noudatathan kirjoittaessasi Takojan kirjoittajaohjeita. Artikkelien suosituspituus 10 000–25 000 merkkiä välilyönteineen. Lähetä artikkeli-ideasi tai valmis tekstisi word-tiedostona osoitteeseen johannes.kananen@gmail.com. Toimitus käy läpi tekstit ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Toimitus toivoo lehteen julkaistavaksi tarkoitettujen käsikirjoitusten perustuvan mahdollisimman pitkälti kirjoittajan omaan ajatteluun ja havainnointiin. Tekstissä olisi hyvä osoittaa selkeästi, missä määrin siinä nojaudutaan muiden ajattelijoiden, esimerkiksi Rudolf Steinerin ajatuksiin. Halutessaan kirjoittaja voi myös avata, miten esimerkiksi keskiajan esoteerinen terminologia liittyy hänen omaan maailmankatsomukseensa tai muihin taustaoletuksiin.

Takojan tarkoitus on palvella laajaa yleisöä ja olla yleistajuinen. Teksteissä tulisi välttää ylipitkiä virkkeitä, vaikeaselkoista kieltä tai jonkin asiantuntijapiirin erikoistermistöä. Jokaisessa Takojan tekstissä tulisi olla otsikko, ingressi ja väliotsikot. Ingressi on 2-5 virkkeen pituinen kappale, joka johdattaa lukijaa tekstin aiheeseen.

Jos kirjoitus on henkilöhaastattelu tai siinä käytetään lainauksia henkilöltä, tulisi tekstissä käydä selvästi ilmi, mikä on haastateltavan omaa sanomista ja mikä kirjoittajan tulkintaa tai analyysia. Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä.

Koska Takojan kohdeyleisö on myös antroposofiaa vähemmän tunteva, kannattaa ilmiöt, sanat ja teoriat selittää auki. Kun kirjoituksessa mainitaan henkilö ensimmäistä kertaa, olisi myös hyvä taustoittaa kuka henkilö on ja mistä hänet tunnetaan. Myös spesifit käsitteet ja erityistermit tulisi määritellä tai selittää, kun ne esiintyvät tekstissä ensimmäisen kerran. Lyhenteitä ja merkkejä tulisi välttää, niiden auki kirjoittaminen leipätekstissä helpottaa lukijaa.

Vieraskieliset sanat ja teosten, kuten kirjojen, artikkelien tai elokuvien nimet, merkitään kirjoitukseen kursiivilla. Teosten nimen jälkeen tulisi merkitä suluissa teoksen julkaisuvuosi. Jos tekstissä halutaan korostaa jokin kohta, tulisi myös käyttää kursiivia, ei lihavointia tai alleviivausta.

Takojassa käytetään alaviitteitä. Viitatessa merkitään alaviitteeseen teoksen tai artikkelin kirjoittajan suku- ja etunimi, teoksen ilmestymisvuosi suluissa sekä teoksen nimi ja kustantaja. Jos lukijalle haluaa antaa lisälukemista aiheeseen liittyen, voi sen myös merkitä samalla tavalla alaviitteenä kirjoituksen loppuun.

Esimerkki alaviitteestä:

1Steiner, Rudolf & McDermott, Robert A. (2009): The new essential Steiner: an introduction to Rudolf Steiner for the 21st century. Lindisfarne Books.

Toimituskunta

Johannes Kananen
Johannes Kananen

Olen valtiotieteen tohtori ja sosiaalipolitiikan dosentti. Olen toiminut opettajana ja tutkijana eri yliopistoissa vuodesta 2004 lähtien. Tutkimustyöni on painottunut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja inhimillisen hyvinvoinnin kysymyksiin. Näistä aiheista olen kirjoittanut lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. Olen ollut erityisen kiinnostunut pohjoismaisesta hyvinvointimallista, sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Työssäni antroposofia ja Rudolf Steinerin ihmiskäsitys on toiminut tärkeänä inspiraation lähteenä.

Olen toiminut Takojan toimituskunnassa vuodesta 2016 ja aloitin lehden päätoimittajana tämän vuoden alusta. Päätoimittajan velvollisuuksia hoidan nykyisen yliopistonlehtorin työni ohessa. Toimin aktiivisesti Terve raha-työryhmässä, joka työskentelee Rudolf Steinerin yhteiskunnallisen kolmijäsennysidean pohjalta. Lisäksi olen toiminut oikeudenmukaista verotusta edistävän Reilu vero ry:n hallituksen puheenjohtajana. Viime vuoden lopulla aloitin myös Helena Pihlströmin ohjauksella toimivassa mysteeridraama-työryhmässä harjoittelemalla Capesiuksen roolia.

Laura Krook
Laura Krook

Olen Laura Krook, ja tullut mukaan Takojan toimituskuntaan vuonna 2015. Silloinen päätoimittaja Pentti Aaltonen järjesti syksyllä 2014 Takojan lukijatapaamisen, jonne lehden pitkäaikaisena tilaajana päätin osallistua. Tapaamisesta seurasi uuden toimituskunnan perustaminen. Siitä alkaen olen ollut mukana ryhmässä palkkatyöni ohella.

Olen koulutukseltani kuvataideterapeutti (Arte Mhisia-koulu) sekä lähihoitaja. Pisin ura minulla on vanhustyössä, muuta työkokemusta on kerääntynyt virikeohjauksen, taideterapian, steinervarhaiskasvatuksen ja hoitopedagogiikan piiristä. Kirjoitan mieluiten minua lähellä olevista asioista, jotka liittyvät taiteeseen, terapioihin ja hoitamiseen. Henkilöhaastattelut innostavat minua erityisesti.

Toimituskunnassa suhteellisen pitkään olleena koen haasteena itselleni kehityksessä mukana pysymisen, ajankohtaisuuden ja uusiin toimintamuotoihin sopeutumisen. Takojan vaiheissa sen lähes viisikymmenvuotisen taipaleen aikana on ollut monenlaisia muutoksia. Kaikesta on selvitty, astuen kohti uutta, entiseltä tukevaksi taotulta pohjalta.

Kerttu Willamo
Kerttu Willamo

Olen muun muassa sukupuolentutkimusta, filosofiaa ja alkuperäiskansatutkimusta opiskellut filosofian maisteri. Tällä hetkellä työskentelen ihmisoikeuksien parissa järjestökentällä. Mielestäni antroposofian ydin on kriittisessä, itsereflektioon ja itsetuntemukseen pohjautuvassa ajattelussa, jossa koko ajan luodaan syvempää suhdetta itseen, toisiin ihmisiin, ympäröivään yhteiskuntaan ja muihin eliöihin. Uudistuvan Takojan toimituskuntalaisena minua inspiroi antroposofiaan kytkeytyvien aiheiden tuominen tämän päivän ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Minua kiinnostavat erityisesti globaalit aiheet, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen ja valtaan.

Uusi jäsen?
Uusi jäsen?

Etsimme Takojan toimituskuntaan uusia ihmisiä. Jos olet kiinnostunut antroposofiasta ja osaat muokata raakatekstiä julkaisukuntoon saatat olla etsimämme ihminen. Takojaa tehdään rennon kunnianhimoisesti ja toimituskunnassa pääsee toteuttamaan journalistisia ideoitaan. Ota yhteyttä päätoimittaja Johannes Kanaseen jos toimitustyö Takojassa kiinnostaa!