Talous & yhteiskunta

Osuuskunta Ciris – kulttuuritahtoa ja kulttuuritekoja

Osuuskunta Ciris on toiminut kirjankustantamona jo lähes vuosikymmenen ajan, mutta se on yhä monelle kirjallisuudesta kiinnostuneelle lähes tuntematon tekijä kustantamisen saralla. Tämän artikkelin tarkoituksena on tutustuttaa lukijat tämän aktiivisen kulttuuritoimijan alkuvaiheisiin, profiiliin, kokemuksiin ja haasteisiin kustannusalan dynaamisella, kirjavalla ja kiinnostavalla kentällä. 

Syntysanat

Osuuskunta Ciris kumpusi antroposofisten pienkustantajien yhteisestä ”Kirjavaiset”-hankkeesta, joka toteutui 2000-luvun ensi vuosikymmenen lopulla. Hanke toi yhteen kaikki kustannustoimintaa harjoittavat antroposofiset yhteisöt synergiseen yhteistyöhön, jonka avulla järjestettiin useita yhteisiä myyntitapahtumia ja koottiin yhteinen laaja kirjaluettelo. Kirjaluetteloa toimitettiin muun muassa kaikille Suomen kirjastoille, mikä sai selvästikin yhteisöjen kirjamyynnissä nousua aikaan. Siinä vaiheessa ei kuitenkaan ilmennyt tahtoa yhteisen kustantamon perustamiseen, eri yhteisöillä hyvin erilaisista syistä.

Osuuskunta Ciriksen syntysanat lausuttiin joulukuussa 2012, jolloin sen perustajina toimivat yrittäjä, nykyinen Ciriksen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Yrjö Mäenpää, kuvataiteilija Klaus Salomaa, arkkitehti Maarit Holttinen ja kääntäjä, YTT Maija Pietikäinen, joista kaksi viimeksi mainittua olivat mukana myös Kirjavaiset-hankkeessa.

Tehtäväkseen Ciris on asettanut henkisiä kulttuurivirikkeitä edistävän laatukirjallisuuden kustannus-, julkaisu- ja levitystoiminnan. Muotoiluista voi jo lukea sen, ettei Ciris ole halunnut rajata itseään pelkästään antroposofista kirjallisuutta julkaisevaksi kustantamoksi, vaan se on avoin myös muille laadukkaille teoksille. Tästä eräänä esimerkkinä on filosofi Eero Ojasen kirja ylitajunnasta. Silloin tasokkaan tekstin lisäksi kriteerinä on julkaistavan kirjallisuuden sitoutuminen henkisiin arvoihin ja/tai henkiseen ihmiskuvaan.

Yritysmuodoksi valittiin osuuskunta sen kevyen rakenteen, demokraattisuuden ja avoimuuden vuoksi, jolloin asiasta kiinnostuneilla henkilöillä ja yhteisöillä on myös mahdollisuus liittyä sen toimintaan. Perustamisvaiheen kummeina toimivat osuuskuntatoimintaan perehtynyt Marika Lohi ja Hans Hasler, joka kertoi kiinnostavia kokemuksia erityisesti Verlag am Goetheanumin toiminnasta Sveitsissä.

Ciriksen profiili

Ciriksen tehtävän toteutumista voi tarkastella konkreettisesti sen julkaiseman kirjallisuuden kautta, jolloin piirtyy kuva myös Ciriksen ensimmäisen vuosikymmenen profiilista, sen kulttuuritahdosta ja kulttuuriteoista.

Lastenkirjoja

Alusta lähtien Ciris on pitänyt tärkeänä lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisemista suomeksi. Kuvaavaa onkin, että sen ensimmäinen julkaisu oli alle kouluikäisille tarkoitettu Grimmin ”Metsämökki”kuvakirja. Julkaiseminen on tapahtunut pääasiassa co-edition yhteistyönä Verlag Freies Geisteslebenin kanssa, minkä tuloksena on julkaistu nyt viisi osin alle kouluikäisille ja osin kouluikäisille tarkoitettua lastenkirjaa.

Suomessa julkaistaan vuosittain noin 1200 lasten- ja nuortenkirjaa, joissa painottuvat erilaiset arjen tilanteet, kuten perhe, ystävyys ja ihmissuhteet. Kirjoissa käsitellään myös enenevästi ympäristöasioita, ilmastonmuutosta sekä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia, mutta mukana on toki myös fantasiakirjallisuutta ja erilaisia sankaritarinoita. Teemoissa voi havaita jopa tiettyä polarisoitumista yhtäältä proosalliseen arkielämään ja toisaalta huimaan, ”kuvien totuutta” pakenevaan fantasiaan, jotka edustavat ikään kuin saman kolikon eri puolia.

Ciriksen kustantamissa kuvakirjoissa on haluttu korostaa esteettistä kauneutta ja luonteikkuutta ravitsemalla näin itse satujen lisäksi myös kuvien avulla lasten mielikuvitusta. Varhaiskouluikäisille tarkoitetut lastenkirjat on kirjoittanut rakastettu sveitsiläinen lastenkirjailija Jakob Streit, jolla on taito yhdistää tarinoihinsa lämminhenkisyys, kiintoisa juoni ja huimat seikkailut. Ajankohtaisiin ympäristöasioihin liittyy hänen kirjoittamansa tarina mehiläisyhdyskunnan vuodenkierrosta ”Pikkumehiläinen Päivänsäteen” kautta, mistä on Saksassa otettu jo 12 painosta.

Julkaisemamme lasten- ja nuortenkirjallisuuden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea maailma omakseen ilon ja lämmön kautta ja liittyä siihen kullekin ikävaiheelle ominaisella tavalla.

Muuta kirjallisuutta

Tähän mennessä Ciris on julkaissut eniten steinerpedagogista kirjallisuutta, josta suuri osa on kotimaan kokeneiden steinerpedagogien, kuten Marja Dahlströmin ja Kaisu Virkkusen, kirjoitustyön tulosta. Myöskään varhaispedagogiikkaa ei ole unohdettu, vaikkakin sitä on vielä julkaistu vähemmän. Ciriksen alkuvuosina on tehty myös yhteistyötä Steinerkasvatuksen liiton kanssa, joka aloitteesta julkaisimme ”tilaustyönä” uuden painoksen Rudolf Steinerin klassikkoteoksesta ”Opettamisen taito”.

Marja Dahlströmin ja Marikki Teräsvirran kirjoittaman ”Kasvatus on taidetta”-teoksen julkistamistilaisuuteen ystävällisen tervehdyksensä lähetti myös silloinen eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo, joka kirjoitti:

Tasa-arvo lähtee yksilöllisyyden tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ja siksi steinerkoulujen kasvava suosio on ilahduttavaa. (…) Tänä päivänä maassamme on lukuisia steinerkouluja ja steinerpäiväkoteja. Vaihtoehtoisille kouluille on selvästi tilausta. (…) Teos on erittäin tärkeä, koska sillä kerrotaan steinerkouluissa tiedollisen opetuksen ohella tärkeästä kokonaispersoonallisuuden voimavarojen löytämisestä. Toivonkin, että teoksen löytää mahdollisimman moni kasvatuksen parissa työskentelevä, jotta siinä esitettyjä näkökulmia kasvatukseen voitaisiin soveltaa mahdollisimman laajalti. Toivotan kaikille antoisia hetkiä kirjan parissa. 

Lars Karlssonin ”Contrapunctus – sisäinen matka halki vuodenaikojen”-kirja on kustantamon historiassa eräänlainen läpimurtoteos. Se julkaistiin kustantamon ensimmäisten kirjojen joukossa kaksikielisenä, ja julkistamistilaisuudessa Goethe-instituutissa oli niin paljon väkeä, että sen naulakko romahti kesken hienon juhlan! Teoksen julkaisemisen seurauksena Lars Karlssonia haastateltiin laajalti ruotsinkielisessä lehdistössä (muun muassa Hufvudstadsbladet), ja YLE 5 teki hänestä puolen tunnin mittaisen televisio-ohjelman. Kirjassaan Lars Karlsson painottaa sitä, ettei luonto ole ihmiselle mikään kulissi, vaan se voidaan nähdä olentona, subjektina, jolloin siihen ja sen neljään vuodenaikaan on mahdollista luoda uskonnollinen, pyhä suhde ihmisen sisäisenä matkana.

Kustantamon bestseller on ollut antroposofisen lääkärin, psykiatri Wolfgang Rissmanin yhdessä kahden antroposofisen sairaanhoitajan kanssa kirjoittama teos ”Sisäisen tasapainon löytäminen”, jota niin yksittäiset henkilöt kuin monet työryhmät ja kollegiot ovat käyttäneet yhteisenä harjoituskirjana ”huomiokyvyn, sydämen kulttuurin ja tahdon vahvistamiseksi”. Teos on tullut yhteisen työskentelyn kautta laajalti tutuksi myös Snellman-korkeakoulussa, jossa yksi kirjan tekijöistä, Klaus Adams, on myös pitänyt kirjan pohjalta kaksi kesäkurssia.

Uudistavan ja merkittävän näkökulman yhteiskunnan eri alueille avaa Johannes Kanasen toimittama ”Antroposofisia virikkeitä Suomelle”teos, jossa kuusi asiantuntijaa tuo esiin näkökulmia oman alansa uudistamiseksi.

Uutuuskirjoja

Ciriksen viime kevään tuotantoon kuuluu lääkäri Michaela Glöcklerin yhdessä mediakasvatuksen ja juridiikan asiantuntijoiden kanssa kirjoittama teos ”Lasten ja nuorten terve kasvu digimaailmassa. Suuntaviittoja vanhemmille ja muille kasvattajille”, jonka soisi kuuluvan jokaisen kasvattajan kirjahyllyyn sen ajankohtaisen painoarvon vuoksi.

Syksyn uutuuskirja on puolestaan Lars Karlssonin kirjoittama ”Kirja parisuhteesta”, joka luotaa tätä ikiaikaista teemaa monipuolisesti pohdiskellen.

Kustantamon tuotanto koostuu tällä hetkellä kaikkiaan 16 teoksesta, joiden lisäksi Ciris myy myös muiden kustantamaa kirjallisuutta, kuten Raili Haken toimittamaa saattohoitoa käsittelevää ”Vierellä elämässä ja kuolemassa”teosta niin suomeksi kuin ruotsiksi. Valikoima kasvaa vuosittain noin 2-3 teoksella.

Kokemuksia ja haasteita

Laajalla ja ristivetoisella kustannuskentällä Ciris on pienimuotoinen ja marginaalinen toimija. Kun osallistuimme keskustakirjaston Oodi reunalla-sarjaan esittelemällä Eero Ojasen kirjaa ”Minä olen nyt tuolla. Kirjoituksia ylitajunnasta”, oli kuitenkin ilahduttavaa kuulla Oodin erään kirjastovirkailijan toteamus: ”Marginaalissa syntyy tänä päivänä merkittävintä kirjallisuutta Suomessa.” Nämä sanat saavat vahvistusta siitä tosiasiasta, että kustannusalalla on havaittavissa laajaa keskittymistä ylikansallisille kustantamoille ja välityskanaville, kuten esimerkiksi Bonnier ja Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa Adlibris.

Kustannusalalla on havaittavissa laajaa keskittymistä ylikansallisille kustantamoille

On selvää, että laajan volyymin ohella se tuo kustannustoimintaan teosten kaupallisuutta korostavia tendenssejä, jolloin kirjojen merkittävyyttä punnitaan usein niiden myyntimääriä ja näkyvyyttä painottavin kriteerein. Tätä kehityssuuntaa vahvistaa myös se, että monet tärkeät pienkustantamot ovat myyneet toimintansa alan isoille toimijoille.

Ciriksen toimintaan kuuluu yhä jonkin verran vapaaehtoistyötä, erityisesti markkinoinnin ja myynnin osalta, vaikkakin se on saanut monille teoksilleen merkittävää tukea erityisesti Gyllenbergin säätiöltä. Tärkein haasteemme liittyykin ennen muuta kirjallisuuden markkinointiin ja sen resursseihin, millä alueella ihanteellisinta olisi yhdistää kulttuuriteot markkinoinnin syvälliseen asiantuntijuuteen. Osuuskuntana Ciris on avoin myös kaikille kiinnostuneille jäsenille, mikä tarkoittaa myös yhteisöjä.

Toimintaamme on kannatellut ennen muuta henkisiä arvoja vaaliva kulttuuritahto, joka tarkoittaa julkaistavan kirjallisuuden punnitsemista ennen muuta sen kulttuurisen merkityksen näkökulmasta. Tällöin toimintamme keskeisiä osviittoja ovat kulttuurin eri osa-alueet ja erilaiset kohderyhmät, kuten kansainvälisesti ja kotimaisesti kiinnostava laatukirjallisuus sekä juuri lapset ja nuoret. Kuitenkin tärkeintä ovat ensi sijassa lukijoita puhuttelevat kirjavalinnat, teokset joista voi kenties tulla läheisiä ystäviä ja matkakumppaneita, joskus jopa muutoksen airuita tai käänteentekeviä lukukokemuksia.

Kuva: Kimberly Farmer, Unsplash

 

Viimeisimmät artikkelit